Site Telemark

Arkeologer i full sving!

I forbindelse med reguleringsarbeidet for Gromstul ble det sommer/høst 2017 gjennomført omfattende kartlegginger på tomten. Det ble blant annet gjennomført kulturminneregistrering hvor ble det påvist funn som ble definert som automatisk fredet. Prosjektet har søkt og fått Riksantikvarens dispensasjon fra fredningsvedtaket. Det betinger at det skal gjennomføres arkeologiske utgravinger av de automatisk fredede kulturminnene innen planområdet før øvrig aktivitet i planområdet kan gjennomføres.

Den ene utgravingen gjøres ved en antatt steinalderboplass:

Det er funn av gravrøys og flere rydningsrøyser samt flere kulmiler og en hulveg:

Arkeologene skal ferdigstille sitt feltarbeid i starten av november 2018.